مجموعه روانشناسی لیبرامرکز مشاوره عمومی امام رضا (ع) - مجموعه روانشناسی لیبرا

مرکز مشاوره عمومی امام رضا (ع)

مرکز غیردولتی

مشاوره عمومی

ساعات کاری

ایام فرد هفته، ساعات 16 الی 20

آدرس

اصفهان – خ جی – بعد از بزرگراه شهید آقابابائی – درمانگاه شهدا

تلفن

35231516